Algemene voorwaarden webdesign, grafisch design.

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door Madam Besson D-sign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel aanpassen van nieuwe of veranderen van bestaande scripts in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Madam Besson D-sign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan Madam Besson D-sign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Madam Besson D-sign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Madam Besson D-sign opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave Madam Besson D-sign zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Madam Besson D-sign blijven 2 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Madam Besson D-sign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Madam Besson D-sign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Madam Besson D-sign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van deopgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Madam Besson D-sign heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. Madam Besson D-sign heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Madam Besson D-sign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Madam Besson D-sign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Madam Besson D-sign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Madam Besson D-sign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Madam Besson D-sign zijn verstrekt, heeft Madam Besson D-sign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Madam Besson D-sign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Madam Besson D-sign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Madam Besson D-sign kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Madam Besson D-sign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Madam Besson D-sign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie vanopdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Madam Besson D-sign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beeindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door Madam Besson D-sign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst (dus ook domein naam inkoop en webhosting*) met betrekking tot een bestaande website tussen Madam Besson D-sign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Madam Besson D-sign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Madam Besson D-sign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Madam Besson D-sign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

Levering en levertijd

 1. Madam Besson D-sign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafi sch ontwerp maakt Madam Besson D-sign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

  Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Madam Besson D-sign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Madam Besson D-sign ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties Madam Besson D-sign over tot het voltooien van de volledige website en/of grafi sch ontwerp.

 3. Mocht Madam Besson D-sign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Madam Besson D-sign alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Madam Besson D-sign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Madam Besson D-sign gemaakte websites en of ontworpen grafi sche producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

Overmacht

 1. Madam Besson D-sign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Madam Besson D-sign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Madam Besson D-sign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Madam Besson D-sign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Madam Besson D-sign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Madam Besson D-sign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. Madam Besson D-sign behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Madam Besson D-sign is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Madam Besson D-sign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Madam Besson D-sign over het openstaande bedrag.
 3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Madam Besson D-sign een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Madam Besson D-sign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 5. Indien Madam Besson D-sign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Madam Besson D-sign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Madam Besson D-sign heeft voldaan.

Copyright

 1. Al het door Madam Besson D-sign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Madam Besson D-sign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Madam Besson D-sign verstrekte ideeen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Madam Besson D-sign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Madam Besson D-sign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Madam Besson D-sign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Madam Besson D-sign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. Voorzover Madam Besson D-sign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Madam Besson D-sign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Madam Besson D-sign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Madam Besson D-sign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Madam Besson D-sign.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Madam Besson D-sign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Madam Besson D-sign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Madam Besson D-sign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Madam Besson D-sign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Madam Besson D-sign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Madam Besson D-sign geleden schade.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Madam Besson D-sign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Madam Besson D-sign, waarna Madam Besson D-sign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Madam Besson D-sign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

  Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Madam Besson D-sign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

 1. Madam Besson D-sign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Madam Besson D-sign.
 2. Wanneer Madam Besson D-sign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Madam Besson D-sign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Madam Besson D-sign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele fi nanciele consequenties op de hoogte stellen.
 4. Madam Besson D-sign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Madam Besson D-sign behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Madam Besson D-sign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Madam Besson D-sign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Madam Besson D-sign beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Madam Besson D-sign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.

Door verlening van een opdracht aan Madam Besson D-sign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden Website hosting en/of Domeinnaam registratie.

 1. Een overeenkomst voor website hosting en/of Domeinnaam registratie wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractsperiode te geschieden.
 2. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Madam Besson D-sign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
 4. Madam Besson D-sign draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Madam Besson D-sign aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
 5. Madam Besson D-sign is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:a) handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

  b) het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

  c) het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

  d) het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

  e) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

  f) het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

  g) het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Madam Besson D-sign blijven lopen binnen Madam Besson D-sign of het Internet.

  h) het verspreiden van computervirussen.

 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor kinderpornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3’s en hiermee vergelijkbaar materiaal.
 8. Madam Besson D-sign is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Madam Besson D-sign alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door Madam Besson D-sign of door derden, te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:a). indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

  b) indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Madam Besson D-sign;

  c) indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

  d) indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

 9. Madam Besson D-sign heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Madam Besson D-sign aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld, is voor verantwoording van opdrachtgever.
 10. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 11. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Madam Besson D-sign gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
 12. Madam Besson D-sign draagt zorg voor een dagelijkse back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 13. Madam Besson D-sign is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking bepaalde applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 14. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van systeem en/of applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling.

Systeem en netwerkbeveiliging

 1. Doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot deze: Niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met zich meebrengen. Mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP informatie ook of van (een deel van) de header informatie in een e-mail. Dit ter beoordeling van Madam Besson D-sign !

Misbruik van systeembronnen

 1. Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schadeaan de server is strikt verboden! Het is een overtreding voor elkeen die, inbegrepen maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde opslagruimte gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruik van e-maildiensten, e-maildoorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken, hetzelfde geldt voor toegang tot CGI-scripts geinstalleerd op onze servers.

Spamming

 1. Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking, commerciële advertenties en informatieve mededelingen, is totaal verboden. Alle activiteiten die door Madam Besson D-sign als spamming aangezien worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Madam Besson D-sign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.

Door verlening van een opdracht aan Madam Besson D-sign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 September 2014.

[/frame]